Zgłoszenie do Programu Grantowego 2011/2012

Nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

Autor projektu: Magdalena Andraka, Rodzic

Tytuł projektu: Sportowiec i kibic z zasadami

Kategoria: Gra fair play i bezpieczne kibicowanie

DANE SZKOŁY / PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

Dane szkoły / placówki edukacyjnej

Ulica, nr: Augustowska 82

Kod, miejscowość:16-310 Sztabin

Województwo: podlaskie

Powiat: augustowski

Telefon: 876412033

Fax: 87 6412033

E-mail: zss.sztabin@gmail.com

NIP: 846-15-40-649

REGON: 791057935

Dyrektor szkoły

Imię i nazwisko: Marek Marciniak

Telefon: 87 6412033

Fax: 87 6412033

E-mail: zss.sztabin@gmail.com

Autor projektu

Imię i nazwisko: Magdalena Andraka, Rodzic

Telefon: 66 8296815

E-mail: projektb@o2.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu

Imię i nazwisko: Żaneta Malesińska

Stanowisko: Pedagog

Telefon: 87 6412033

E-mail: scarlett1909@wp.pl

Osoba uprawiona do podpisania umowy

Imię i nazwisko: Marek Marciniak

Stanowisko: Dyrektor

Telefon: 87 6412033

Fax: 87 6412033

E-mail: zss.sztabin@gmail.com

Dane rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

Nr rachunku: 91 9351 0000 0023 2704 2000 0010

Właściciel rachunku: Rada Rodziców w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Augustowie

Adres banku: ul. 3-go Maja 13, 16- 310 Augustów

OPIS ZGŁASZANEGO PROJEKTU

Tytuł projektu: Sportowiec i kibic z zasadami

Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum w Sztabinie

Opis projektu

Cel projektu
- promowanie idei fair play - kształtowanie postaw społecznych opartych na zasadzie -€žfair play-€: uczciwości, postępowaniu zgodnie z ustalonymi zasadami, poszanowaniu i tolerancji wobec innych, rywalizacji bez przemocy, umiejętności rozwiązywania konfliktów, efektywnego współdziałania w zespole - zapoznanie ze sposobami unikania konfliktów - uświadomienie znaczenia czystej gry w sporcie i konsekwencji jej braku - nauczenie samokontroli i przyjmowania porażek - promowanie zasad pozytywnego kibicowania - propagowanie idei, że intencją kibica jest dobra zabawa - budowanie pozytywnych emocji związanych z kibicowaniem - promowanie kulturalnego zachowania na trybunach - kształtowanie odpowiedzialności za swoje zachowanie - budowanie szacunku dla innych uczestników imprezy sportowej - budowanie umiejętności poszanowania praw innych - promowanie bezpiecznego kibicowania - uświadomienie znaczenia kulturalnego kibicowania oraz konsekwencji jego braku - integracja rodziców i nauczycieli
Kto jest inicjatorem/ autorem pomysłu projektu
Autorem pomysłu jest pedagog szkolny Żaneta Malesińska.
Do kogo adresowany jest projekt
Projekt adresowany jest do uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie, a także do ich rodziców i nauczycieli.
Nazwa partnera lokalnego
Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie
Działania, jakie będą podejmowane w ramach projektu
Sportowy turniej rodzinny. Rozgrywki w piłkę nożną i siatkową dla dziewcząt i chłopców. Spotkania rekreacyjno - sportowe dla rodziców - nauczycieli - uczniów. Rozgrywki międzyklasowe w piłkę ręczną. Organizacja koła tanecznego czirliderek dla dziewcząt w gimnazjum (zaproszenie do wspólnego tańca dziewcząt ze Szkoły Podstawowej. Miniwykłady na temat zasad gry fair play i kulturalnego kibicowania.
Opis zaangażowania uczestników społeczności szkolnej w realizację projektu
W realizację projektu aktywnie włączą się Szkolne Koła Sportowe. W organizację spotkań i rozgrywek sportowych zaangażują się nauczyciele wychowania fizycznego. W spotkaniach rekreacyjnych wezmą udział wszyscy nauczyciele oraz Dyrekcja, a także rodzice. Pomocy w organizacji rodzinnego turnieju sportowego udzieli Rada Rodziców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Charakterystyka problemów związanych z przemocą i agresją w szkole, którym ma przeciwdziałać zgłaszany projekt
W szkole występuje agresja w postaci bójek, kopania, czy podstawiania nóg. Konflikty koleżeńskie często rozwiązywane są na zajęciach wychowania fizycznego, za pomocą agresywnych fauli na przeciwniku podczas gry sportowej. Często pojawia się agresja słowna, która nasila się na boisku sportowym.
Uzasadnienie wyboru grupy adresatów projektu
Okres gimnazjalny to czas buntu i próby eksperymentowania z alkoholem i substancjami psychoaktywnymi. Nasilają się wówczas konflikty koleżeńskie, młodzież szuka własnego miejsca w świecie. Ważne jest zatem, aby nauczyć podopiecznych reagowania na sytuacje stresujące, współpracy w grupie, a także umiejętności rozwiązywania konfliktów i zaproponować alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
Uzasadnienie przydatności projektu dla społeczności lokalnej
Dzięki realizacji projektu uczniowie nauczą się kulturalnego dopingowania i szacunku do pozostałych uczestników imprez sportowych, a także poznają bliżej zasady gry fair play. Wesoła i rodzinna atmosfera imprez pozwoli na integrację rodziców i nauczycieli, co w przyszłości zaowocuje pomyślną współpracą. Pogłębi się także wzajemna znajomość w relacji nauczyciel - uczeń i rodzic - dziecko, co pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb wychowanków.

Harmonogram działań

Luty 2012
Spotkania rekreacyjno - sportowe dla rodziców - nauczycieli - uczniów. Organizacja koła tanecznego czirliderek dla dziewcząt w gimnazjum (zaproszenie do wspólnego tańca dziewcząt ze Szkoły Podstawowej)
Marzec 2012
Rozgrywki międzyklasowe w piłkę ręczną z miniwykładami na temat gry fair play i kulturalnego zachownia. Sportowy turniej rodzinny. Prowadzenie koła tanecznego czirliderek.
Kwiecień 2012
Rozgrywki w piłkę nożną i siatkową dla dziewcząt i chłopców. Prowadzenie koła tanecznego czirliderek.

Budżet

Kwota i przeznaczenie

200 zł
Zakup napojów na spotkania sportowe
500 zł
Zakup strojów dla czirliderek
500 zł
Przygotowanie poczęstunku dla uczniów i rodziców na sportowy turniej rodzinny
800 zł
Zakup sprzętu sportowego potrzebnego na organizację rodzinnego turnieju sportowego
SUMA
2000

Spodziewane rezultaty

Uczniowie: - stosują w życiu codziennym ideę fair play - postępują zgodnie z ustalonymi zasadami, - szanują i wykazują się tolerancją wobec innych uczestników imprez sportowych, - potrafią rywalizować bez przemocy - potrafią rozwiązywać konfliktów, - potrafią współdziałać w zespole - znają sposoby unikania konfliktów w sytuacjach trudnych - kontrolują swoje zachowanie - umiejętnie znoszą porażki - kulturalnie zachowują się jako kibice - znają alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego Rodzice i nauczyciele: - integracja rodziców i nauczycieli - umiejętność efektywnej współpracy - lepsze rozumienie potrzeb wychowanków