Tu jesteś: Strona główna / O programie / Polecane publikacje

Dla nauczycieli

Nauczycielu,

W swojej pracy stawiane są przed Tobą liczne wyzwania. Musisz być przygotowanym na pomaganie wszystkim dzieciom. Lista publikacji pomoże Ci lepiej odnaleźć się w codziennym życiu szkoły i w sytuacjach kryzysowych.

John Robertson
JAK ZAPEWNIĆ DYSCYPLINĘ I UWAGĘ W KLASIE SZKOLNEJ
WSiP 2005
Ład i porządek podczas zajęć lekcyjnych są podstawą organizacji procesu dydaktycznego. Proponowana pozycja w rzeczowy i praktyczny sposób pokazuje jak zdobyć umiejętności potrzebne do utrzymania porządku i dyscypliny w klasie. Uczy jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Podaje wskazówki jak budować przyjazny klimat w grupie, sprzyjający pracy uczniów i nauczyciela.

Anna Seferyńska
UCZEŃ Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ
Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli
WSiP 2004
„Mądry dorosły” to osoba, która tworzy przyjazne środowisko, wspomagające rozwój dziecka. W prezentowanym przewodniku autorka omawia znaczenie rodziny a także opisuje jej możliwe dysfunkcje. Analizuje role grupowe i zachowania, jakie przyjmuje dziecko w niej funkcjonujące. Przedstawia sposoby postępowania kadry pedagogicznej kierowane na rodzinę i wspomagające przywrócenie w niej prawidłowych relacji. Książkę uzupełnia spis instytucji, do których można się zgłosić po specjalistyczną pomoc.

Jakub Kołodziejczyk
AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE
Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole
NODN SOPHIA - Kraków 2004
Aby zrozumieć zjawisko przemocy należy je gruntownie poznać. Książka wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z agresją. Uczy jak rozpoznać ofiarę i jego prześladowcę a także proponuje rozwiązania, jakie może podjąć szkoła. W przystępny sposób uczy jak budować program profilaktyki nastawiony na wyeliminowanie agresji i przemocy w szkole.

Karl E. Dambach
MOBBING W SZKOLE
Jak zapobiegać przemocy grupowej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Gdańsk 2003
Przemoc stosowaną w sposób ciągły nazywamy mobbingiem. Może ona przyjmować różne formy, zarówno przemocy fizycznej jak i psychicznej. Wyśmiewanie, upokarzanie, bicie to tylko nie, które z opisanych w książce przejawów szkolnej przemocy. Autor zwraca uwagę na konsekwencję takich zachowań dla rozwoju dziecka, zarówno sprawcy jak i ich ofiary. Podaje wskazówki dzięki, którym czytelnik może podjąć skuteczną interwencję.

Sylwia Szostak, Anna Tabaka
POROZMAWIAJMY O AGRESJI
Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
RUBIKON - Kraków 2004
Jedynie zaangażowanie całego środowiska w którym, rozgrywa się dramat dziecka krzywdzonego może dać oczekiwane wyniki. Atutem książki jest próba zaangażowania rodziców i uświadomienie im, ze jedynie wspólne działanie domu i szkoły może okazać się skuteczne, aby przeciwstawić się zjawisku rozprzestrzeniania się agresji.

Marshall B. Rosenberg
POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY
O języku serca
Jacek Santorski & Co - Warszawa 2003
Poprawna komunikacja jest podstawą zaniechania eskalacji sytuacji konfliktowych. „Porozumienie bez przemocy”, to propozycja programu mającego na celu przybliżenie języka, który sprzyja empatii i zapobiega przemocy. Za pomocą anegdot, przykładów i dialogów dr Rosenberg demonstruje, jak w życiu codziennym można rozwiązywać problemy, które wynikają z nieumiejętnego komunikowania się.

Widstrand Towe
POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY CZYLI JĘZYK ŻYRAFY W SZKOLE
Wydawca CMPPP - Warszawa 2005
Umiejętność komunikacji interpersonalnej jest podstawowym elementem dzięki, któremu poprawiają się relacje międzyludzkie. Bezinwazyjne porozumiewanie pozwala na zaniechanie sytuacjom konfliktowym. Proponowany poradnik w sposób czytelny i bardzo obrazowy odnosi się do omawianego problemu. Jest pierwszą publikacją z serii Biblioteka Szkolnej Żyrafy, która powstaje w ramach programu Porozumienie w Szkole realizowanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Suzanne Guerin, Eilis Hennessy
PRZEMOC I PRZEŚLADOWANIE W SZKOLE
Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Gdańsk 2004
Zachowania przemocowe w szkole prowadzą do destabilizacji, zaskakują i przerażają . Jedynie zdecydowana z góry ustalona postawa pozwala na skuteczną interwencję. Książka zapoznaje nas z tematem zachowań agresywnych w szkole, ujawnia mechanizmy zjawiska a także nakreśla sposoby reagowania na jej przejawy. Uczy jak efektywnie pracować ze sprawcami i ich ofiarami.

Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer
PRZESTĘPCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY
Rozpoznawanie zjawiska, diagnozowanie, profilaktyka
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Gdańsk 2004
Zachowania agresywne często prowadzą do przestępczości wśród nieletnich. Jest to ostateczna konsekwencja jej przejawów. Autorzy książki omawiają mechanizmy jej powstawania oraz sposoby dzięki którym można nauczyć młodzież panowania nad gniewem i agresją.

Wojciech Słonina, Renata Knez
SAPER. CZYLI JAK ROZMINOWAĆ AGRESJĘ. (DLA KLAS 1-3 GIMNAZJUM ORAZ 1 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH)
Program profilaktyczno-wychowawczy.
RUBIKON - Kraków 2002
W profilaktyce zachowań przemocowych najważniejszym jest niwelowanie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Prezentowany program jest gotowym materiałem wyposażonym w scenariusze przeznaczone do realizacji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Działania nastawione są na integrację klasy, uświadomienie procesów grupowych jakie w niej zachodzą oraz wyćwiczenie umiejętności koniecznych do radzenia sobie z własną złością.

Praca zbiorowa pod redakcją:
Krystyny Ostrowskiej, Jana Tatarowicza
ZANIM W SZKOLE BĘDZIE ŹLE ...
Poradnik dla nauczycieli
Wydawca CMPPP - Warszawa 2004
Praca zbiorowa, która jest źródłem wiedzy na temat agresji i przemocy w szkole polskiej. Materiały zawierają wyniki badań oraz ich interpretację. Są zbiorem przykładów negatywnych rozwiązań i najgłośniejszych incydentów opisanych przez prasę.

Małgorzata Babich
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI "TRUDNYCH" UCZNIÓW?
WSiP 2005
Podstawą pracy z dzieckiem jest nawiązanie dobrej współpracy z jego środowiskiem rodzinnym. Dopiero jednolite podejście do rozwiązywanych problemów daje pozytywne rezultaty. Proponowana książka ułatwia to zadanie. Ukazuje typowe problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Wskazuje przyczyny niepowodzeń, mechanizmy ich utrwalania się, a także sposoby rozwiązywania konfliktów.

Joanna Danielewska
AGRESJA U DZIECI – SZKOŁA POROZUMIENIA
WSiP 2004
Podporządkowanie się normom obowiązującym w szkole jest dla ucznia mającego problemy emocjonalne bardzo trudne. Autorka książki podpowiada w jaki sposób kształtować postawę społeczną dziecka tak aby nauczyło zaspokajać potrzebę kontaktów z rówieśnikami w sposób racjonalny, pozbawiony agresji.

Julian Elliott, Maurice Place
DZIECI I MŁODZIEŻ W KŁOPOCIE
Poradnik nie tylko dla psychologów
WSiP - 2003
Zachowania agresywne są często wynikiem złożonych problemów takich jak: nadpobudliwość, trudności w radzeniu sobie ze stresem, dysleksja, sytuacje traumatyczne. Dopiero ich rozwiązanie pomaga w wyeliminowaniu zachowań przemocowych. Autorzy poradnika opierając się na bogatym doświadczeniu pedagogicznym prezentują mechanizmy zachowań dysfunkcyjnych i sposoby podejmowania interwencji.

Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykiewicz
ZACHOWANIA AGRESYWNE W SZKOLE
Badania porównawcze 1997 i 2003
CMPP 2005
Książka jest cenną pomocą dla nauczycieli, wychowawców i innych osób zainteresowanych problemem agresji. Autorzy relacjonują badania ankietowe w polskich szkołach. Na podstawie wyników oceniają dynamikę i formy zachowań agresywnych uczniów w szkole i poza szkołą oraz odwołując się do koncepcji dotyczących zjawiska agresji przeprowadzają dogłębną analizę.

Jarosław Jagieła
TRUDNY UCZEŃ W SZKOLE
Rubikon 2005
Autor podpowiada, jak podjąć mądre i zdecydowane działania, oparte na praktycznej wiedzy psychologicznej. Publikację zamykają ćwiczenia dla nauczycieli na temat trudnego i idealnego ucznia. Jeżeli zostaną dokonane uczciwie, mogą dostarczyć mu wielu ważnych informacji o nim samym. Wraz z tą książką nauczyciele otrzymują potężne narzędzie wspomagające ich w trudnych sytuacjach. Gdy uczniowie są krnąbrni, rozgadani, nie uważają na lekcji, kłócą się ze sobą, z nauczycielem i całkiem zapomnieli o szkolnej dyscyplinie, wówczas warto zajrzeć do tej książeczki.

S. Rockwell
A CO MI ZROBISZ? OD CHAOSU DO WSPÓŁPRACY
WSiP 2008
Wraz z tą książką nauczyciele otrzymują potężne narzędzie wspomagające ich w trudnych sytuacjach. Można m.in. nauczyć się rozpoznawania i odróżniania zachowań typowych i nietypowych dla uczniów w różnym wieku,rozumienia dynamiki grupy, kierowania zachowaniem klasy, radzenia sobie z agresją i konfliktami. Książka zawiera także gotowe materiały do użycia w klasie. Na uwagę zasługuje również dodatek, który nauczyciel może podsunąć rodzicom. Dzięki jego lekturze będzie im łatwiej porozumieć się z wychowawcą i poradzić sobie z wychowaniem swoich dzieci.

Barbara Krahe
AGRESJA W SZKOLE
Gdańskie Wydawnictweo Psychologiczne
W tej książce zawarta jest całościowa prezentacja klasycznego i współczesnego podejścia psychologii społecznej do problematyki agresji szkolnej, która powinna zainteresować nie tylko psychologów, socjologów i prawników, ale też policjantów, psychoterapeutów i pracowników socjalnych. Czytelnicy, którzy w swej codziennej praktyce spotykają się z różnymi przejawami agresji - z przemocą w rodzinie, z agresją seksualną czy z agresją wśród dzieci i młodzieży - znajdą tu odpowiednią wiedzę, a dzięki temu łatwiej im będzie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi praca. Przede wszystkim jednak będą umieli lepiej pomóc tym, dla których agresja nie jest - niestety - problemem teoretycznym.

Janusz Surzykiewicz
AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. UWARUNKOWANIA SOCJOEKOLOGICZNE
CMPPP 2000
W pracy zaprezentowano rozważania pojęciowo-teoretyczne oraz przegląd krajowych i zagranicznych badań nad agresją i przemocą w szkole. Uwzględniono charakterystykę socjoekologicznego i rozwojowego podejścia do badania agresji i przemocy, znaczenie socjalizacji wewnątrzszkolnej oraz prewencji w szkole; metodologię oraz wyniki badań własnych; odpowiedzi na postawione pytania badawcze i weryfikację przyjętych hipotez.Całość prezentacji kończy "konfrontacyjna" ocena uzyskanych rezultatów badań empirycznych oraz propozycje do dalszych badań.

 

 

 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu