Tu jesteś: Strona główna / Konkurs na film o wychowawcy

Regulamin


REGULAMIN KONKURSU na FILM O WYCHOWAWCY

 

ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogłasza się „Konkurs na Film o Wychowawcy" (dalej „Konkurs"). Konkurs organizowany jest w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy".
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
a. „Organizatorach Konkursu" należy przez to rozumieć Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o. oraz Fundację Orange,
b. „Pracy" należy przez to rozumieć pracę zgłoszoną do udziału w Konkursie odpowiadającą warunkom określonym w art. 2 Regulaminu,
c. „Programie" należy przez to rozumieć program społeczny „Szkoła bez przemocy",
d. „Regulaminie" należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
e. „Uczestniku" należy przez to rozumieć osobę lub osoby, spełniające warunki określone w art. 3 Regulaminu, które zgłosiły Pracę do Konkursu lub są twórcami Pracy zgłoszonej do Konkursu,
f. „Wychowawcy" należy przez to rozumieć czynnego zawodowo nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej, pełniącego obowiązki wychowawcy klasy.

ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczestników filmów promujących Wychowawców ich klas.
2. Prace zgłaszane do Konkursu powinny mieć formę plików audiowizualnych spełniających następujące warunki:
1. czas filmu: od 1 do 3 minut,
2. dopuszczalne formaty plików wideo: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP, .WebM,
3. dopuszczalne formaty plików tekstowych: .doc, .docx, .odt, .rtf, .txt,
4. maksymalny rozmiar pliku wideo: 100 MB,
5. tytuł pliku zawierającego zgłoszoną Pracę powinien zawierać nazwę klasy, szkoły i miejscowości (np. klasa II B_Gimnazjum nr 5_Miasto.*); tak samo należy zatytułować plik tekstowy z formularzem zgłoszeniowym,
3. Prace niespełniające warunków określonych w ust. 2 lub przesłane w innej formie i w inny sposób niż przewidziany w niniejszym Regulaminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
4. Organizatorzy dopuszczają możliwość wzywania osób zgłaszających Prace do Konkursu do uzupełnienia zgłoszenia, w szczególności poprzez wskazanie brakujących danych. Wezwanie do uzupełnienia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym. Uzupełnienie danych powinno nastąpić przed upływem terminu określonego w art. 5 ust. 1 Regulaminu.

ARTYKUŁ 3 - WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszone do Konkursu Prace powinny być stworzone przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych.
2. Prace do Konkursu mogą zgłaszać tylko osoby pełnoletnie (nauczyciele, wychowawcy lub rodzice uczniów).
3. Dopuszcza się zgłaszanie do Konkursu Prac współautorskich, w takim wypadku w formularzu zgłoszeniowym należy wskazać wszystkich współautorów Pracy, którzy będą traktowani łącznie jako Uczestnik Konkursu. Osoby uczestniczące w tworzeniu Prac współautorskich nie mogą zgłaszać Prac indywidualnych - w takim wypadku Prace indywidualne nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy stworzonej przez Uczestnika lub z jego udziałem, do Konkursu dopuszczona będzie Praca zgłoszona jako pierwsza.
5. Do Konkursu dopuszczonych zostanie pierwszych 100 Prac zgłoszonych zgodnie
z postanowieniami niniejszego art. 3 oraz odpowiadających warunkom określonym w art. 2. Organizatorzy Konkursu poinformują za pośrednictwem strony internetowej Programu oraz profilu Programu na Facebook'u o osiągnięciu maksymalnej liczby Prac.
6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie pliku zawierającego stworzoną Pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolabezprzemocy@profile.com.pl lub za pośrednictwem aplikacji dostępnej na profilu Programu na Facebook'u: www.facebook.com/szkolabezprzemocy. Łącznie z przesłaniem Pracy należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy obejmujący co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej Pracę do Konkursu, imiona i nazwiska wszystkich autorów Pracy, nazwę klasy, szkoły oraz miejscowości i województwa, adres poczty elektronicznej do kontaktu z Organizatorami.
7. Osoba zgłaszająca Pracę do Konkursu zapewnia, że posiada zgodę wszystkich autorów Pracy lub ich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów) na zgłoszenie Pracy do Konkursu, wykorzystanie Pracy w sposób określony w niniejszym Regulaminie, dysponowanie Pracą w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie przekazanych danych osobowych w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
8. Organizatorzy Konkursu poinformują zgłaszającego Pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzy zgłoszeniowy o dopuszczeniu zgłoszonej przez niego Pracy do udziału w Konkursie.
9. Do udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane prace wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach. W wypadku stwierdzenia, że zgłoszona do Konkursu Praca była już wcześniej zgłaszana lub nagradzana w innych konkursach, taka Praca zostanie wykluczona z Konkursu.
10. Zgłoszenie Pracy do Konkursu w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

ARTYKUŁ 4 - PRAWA AUTORSKIE i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Zgłoszenie Pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorom Konkursu nieodwołalnej licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do Pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, reprograficznymi, drukarskimi, fotograficznymi, cyfrowo, komputerowo, optycznie, zapisu magnetycznego, video, etc;
b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie - w jakiejkolwiek formie,
c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem,
d. reemitowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem sieci Internet), a także poprzez sieć komunikacji indywidualnej,
e. wykorzystanie całości lub części Pracy zarówno w formie oryginalnej jak i w formie opracowania, uwzględniając wykorzystania Pracy w działalności promującej Program lub Organizatorów Konkursu,
f. wyrażanie zgody (w tym samemu sobie) na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy.
2. Organizatorzy mogą decydować o pierwszym udostępnieniu publiczności Prac oraz wykonywać nadzór nad sposobem korzystania z Prac.
3. Organizatorzy Konkursu będą respektować osobiste prawa autorskie do zgłoszonych do Konkursu Prac.
4. Zgłoszenie Pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osobie lub osobom zgłaszającym daną Pracę przysługują majątkowe prawa autorskie do Pracy zgłoszonej do Konkursu co najmniej w zakresie pozwalającym na udzielenie licencji na wykorzystanie Pracy w sposób określony w ust. 1 powyżej oraz że zgłoszona Praca nie narusza dóbr osobistych ani żadnych innych osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, a w wypadku wykorzystania w Pracach innych rozpowszechnionych już utworów, osoba zgłaszająca Pracę, zapewnia, że ich wykorzystanie nastąpiło w dozwolonym zakresie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub za zgodą jego twórcy, jeśli zakres wykorzystania będzie przekraczać dozwolony użytek.
5. Osoba zgłaszająca pracę do Konkursu zapewnia, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób pojawiających się w Pracy i utrwalonego w zgłoszonej Pracy (lub w jej opracowaniach, w szczególności w formie poszczególnych ujęć lub fotografii) przez Organizatorów Konkursu w związku z organizacją Konkursu, w relacjach z przebiegu Konkursu oraz w innych materiałach związanych z Programem lub działalnością Organizatorów Konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w szczególności w publikacjach prasowych, broszurach i innych materiałach informacyjnych lub promocyjnych, w publikacjach telewizyjnych oraz zamieszczenie wizerunku w sieci Internet w kontekście ww. działań.
6. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia przez zgłoszone Prace dóbr osobistych, praw do wizerunku lub innych osobistych lub majątkowych praw jakichkolwiek osób. W wypadku zgłoszenia do Konkursu Pracy naruszającej dobra osobiste, prawa do wizerunku lub inne prawa osobiste lub majątkowe, osoba zgłaszająca Pracę do Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z odpowiedzialności z tego tytułu. Postanowienia niniejszego art. 4 ust. 6 mają zastosowanie także w wypadku, gdyby okazało się, że osoba zgłaszająca Pracę do Konkursu nie posiadała uprawnień lub zgód, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego artykułu lub w art. 3 ust. 7.
7. Prace naruszające dobra osobiste, prawo do wizerunku, inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek osób zostaną wykluczone z Konkursu.

ARTYKUŁ 5 - CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Prace mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od 6 do 17 maja 2013 r.
2. W terminie od 20 do 26 maja 2013 r. Prace dopuszczone do udziału w Konkursie będą udostępnione na kanale YouTube Programu pod adresem: http://www.youtube.com/user/szkolabezprzemocy i w tym samym terminie możliwe będzie oddawanie głosów na poszczególne Prace za pośrednictwem aplikacji dostępnej na profilu Facebook Programu.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27 maja 2013 r. na stronie internetowej Programu oraz na profilu Facebook Programu.

ARTYKUŁ 6 - WYBÓR LAUREATA
1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania przeprowadzanego za pośrednictwem aplikacji udostępnianej na profilu Facebook Programu.
2. Każda osoba mająca dostęp do aplikacji służącej do głosowania na Prace może oddać tylko jeden głos.
3. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, na którego Pracę oddanych zostanie najwięcej głosów.
4. W przypadku, gdyby laureat Konkursu nie mógł z jakiejkolwiek przyczyny odebrać nagrody, także w przypadku wykluczenia jego Pracy z Konkursu lub rezygnacji z nagrody, nagrodę otrzyma Uczestnik, który otrzymał kolejną liczbę głosów.

ARTYKUŁ 7 - NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest wycieczka do Warszawy połączona z udziałem w gali wręczenia nagród Programu w czerwcu 2013r. W wycieczce będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klasy, do której uczęszcza laureat Konkursu oraz Wychowawca, którego dotyczyła nagrodzona Praca.
2. Organizatorzy Konkursu pokryją koszty transportu do kwoty 2.000,- zł.

ARTYKUŁ 8 - KOMUNIKACJA I DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej (www.szkolabezprzemocy.pl/zakładka: (Konkurs na film o wychowawcy) oraz na profilu Facebook Programu.
2. Na stronie internetowej Programu, o której mowa powyżej dostępne będą w szczególności Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy.

ARTYKUŁ 9 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu, w tym zgłoszenie Pracy oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Organizatorów.
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.szkolabezprzemocy.pl (zakładka: Konkurs na film o wychowawcy).
4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy regulamin.
5. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego przez sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 6 maja 2013 r.
7. Osoba zgłaszająca Pracę do udziału w Konkursie wyraża zgodę na udostępnienie własnego adresu mailowego i otrzymywanie wiadomości mailowych dotyczących Konkursu.
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) na potrzeby organizacji Konkursu przez Media Regionalne .Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Polskapresse Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Fundację Orange z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ignacego Krasickiego 55/59, 02-608 Warszawa oraz Profile Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa. Uczestnicy Konkursu oraz osoby zgłaszające mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

 


Kodeks Szkoły Bez PrzemocyBiuletyn Szkoły Bez Przemocy


Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu