Tu jesteś: Strona główna / Wychowawca Roku 2012 final

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „WYCHOWAWCA ROKU 2012”

 

 


ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Ogłasza się konkurs „Wychowawca Roku 2012" programu społecznego „Szkoła bez przemocy" (dalej „Konkurs").
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o „Programie" należy przez to rozumieć organizowany przez Organizatorów program społeczny „Szkoła bez przemocy".
3. Organizatorami Konkursu są: Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o. oraz Fundacja Orange (dalej „Organizatorzy Konkursu").

ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wyłonienie 16 najlepszych Wychowawców we wszystkich województwach, po 1 z każdego województwa.
2. Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem Wychowawcy należy rozumieć czynnych zawodowo i podejmujących działania wychowawcze: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

ARTYKUŁ 3 - WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie może być zgłoszona kandydatura każdego Wychowawcy.
2. Kandydatury Wychowawców można zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Programu pod adresem: www.szkolabezprzemocy.pl.
3. Nie mogą brać udziału w Konkursie osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, co najmniej dwukrotnie karane mandatami za wykroczenia drogowe lub nie przestrzegające podstawowych zasad moralnych.

ARTYKUŁ 4 - CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się 14 marca 2012 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 23 maja 2012 r.
3. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Programu do dnia 23 maja 2012 r.

ARTYKUŁ 5 - ETAPY KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
2. Pierwszy etap Konkursu obejmuje zgłaszanie kandydatów do tytułu Wychowawcy Roku 2012 za pośrednictwem specjalnego formularza konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej Programu, pod adresem www.szkolabezprzemocy.pl. Zgłaszanie kandydatów za pośrednictwem ww. formularza może następować w okresie od 14 do 28 marca 2012 r.
3. W formularzu do głosowania zgłaszający powinien podać dane kandydata do tytułu Wychowawcy Roku 2012, tj. imię i nazwisko kandydata, szkołę, w której kandydat jest zatrudniony z podaniem województwa, miasta, adresu e-mail oraz numeru telefonu szkoły, a także krótkie uzasadnienie wyboru oraz swoje imię, nazwisko i adres mailowy.
4. Zgłoszenie kandydatury jest jednoznaczne z oddaniem głosu na zgłoszonego Wychowawcę.
5. Każdy może zgłosić tylko jednego kandydata, co oznacza, że może oddać tylko jeden głos.
6. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy może zgłosić kandydata do udziału w Konkursie. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane i brać w nim udział także osoby zatrudnione przez szkoły, które nie uczestniczą w Programie.
7. Pierwszy etap Konkursu kończy się z chwilą upływu terminu do zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Roku 2012.
8. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Roku 2012 w każdym województwie grupa ekspertów dokona wyboru 10 kandydatów z danego województwa zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu. Grupa ekspertów, o której mowa wyżej składać się będzie z: (i) dziennikarza jednego z dzienników regionalnych organizujących Program, (ii) przedstawiciela środowiska lokalnego. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu, zostaną wybrani w oparciu o liczbę głosów, uzasadnienia i opinie przedstawiciela środowiska lokalnego.
9. Eksperci skontaktują się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu Konkursu. W wypadku nie wyrażenia przez któregokolwiek z kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu zgody na kandydowanie, eksperci dokonają wyboru innego kandydata spośród zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu w danym województwie w oparciu o kryteria wskazane w ust. 8 powyżej.
10. Drugi etap konkursu obejmuje głosowanie na kandydatów wyłonionych przez grupę ekspertów w trybie określonym w ust. 8 i 9 powyżej. Głosowanie w drugim etapie następować będzie w trybie określonym przez Organizatorów Konkursu. Głosowanie może w szczególności przebiegać w formie głosowania za pośrednictwem kuponów publikowanych w tytułach regionalnych, o których mowa w ust. 11 poniżej, za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem Internetu.
11. Nazwiska 10 kandydatów z danego województwa wraz z informacjami o możliwości i trybie głosowania mogą być zamieszczane na kuponach do głosowania lub informacjach publikowanych w następujących tytułach regionalnych:
• „Polska Dziennik Bałtycki"
• „Polska Dziennik Łódzki"
• „Polska Dziennik Zachodni"
• „Polska Gazeta Krakowska"
• „Polska Gazeta Wrocławska"
• „Polska Głos Wielkopolski"
• „Polska Metropolia Warszawska"
• „Głos Dziennik Pomorza"
• „Gazeta Lubuska"
• „Nowa Trybuna Opolska"
• „Gazeta Pomorska"
• „Echo Dnia"
• „Nowiny"
• „Dziennik Wschodni"
• „Gazeta Współczesna"
• „Kurier Poranny"
- portal olsztyn.naszemiasto.pl


12. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, kupony z kandydatami oraz informacją o możliwości głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS będą publikowane na łamach ww. tytułów regionalnych w okresie od 18 do 27 kwietnia 2012 roku lub od 18 kwietnia do 14 maja 2012 r. w zależności od redakcji regionalnej, chyba, że Organizatorzy Konkursu zdecydują inaczej.
 13. Szczegółowe informacje na temat głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS podane zostaną na łamach ww. tytułów regionalnych oraz na stronie www.szkolabezprzemocy.pl w zakładce Wychowawca Roku. Na stronie internetowej Programu w każdym województwie umieszczona zostanie informacja o numerze SMS pod który należy wysłać głos na swojego finalistę, treść oraz cena wysyłanej wiadomości.   
14. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, wypełnione kupony konkursowe należy wysyłać do redakcji dzienników regionalnych na adresy podane na kuponach. W drugim etapie każda osoba ma prawo oddać więcej niż jeden głos.
15. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, wypełnione kupony należy dostarczyć na adresy redakcji podane na kuponach do 30 kwietnia 2012 roku lub 18 maja 2012 r. w zależności od redakcji regionalnej prowadzącej Program. Decyduje data stempla pocztowego. 
16. Głosy za pośrednictwem wiadomości SMS można oddawać do 21 maja 2012 r., chyba, że Organizatorzy wskażą za pośrednictwem strony internetowej Programu pod adresem: www.szkolabezprzemocy.pl zakładka - Wychowawca Roku wcześniejszy termin upływu terminu do oddawania głosów za pośrednictwem wiadomości SMS.
17. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 23 maja 2012 r.
18. Nagrodę określoną w art. 6 poniżej i tytuł Wychowawcy Roku 2012 r. otrzyma 16 Wychowawców - po jednym w każdym województwie, którzy w drugim etapie Konkursu uzyskają najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów zgłoszonych w ich województwach. W wypadku, gdyby dwóch lub więcej kandydatów w danym województwie otrzymało równą liczbę głosów, rozstrzygający głos mają Organizatorzy Konkursu.
19. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Programu i dzienników regionalnych wskazanych w ust. 11.
20. W przypadku, gdyby którykolwiek ze zwycięzców Konkursu nie mógł z jakiejkolwiek przyczyny odebrać nagrody, także w przypadku wykluczenia zgodnie z ust. 19 poniżej, nagrodę otrzymuje ten z Wychowawców, który otrzymał kolejną liczbę głosów w danym województwie.
21. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu mogą być w każdym czasie wykluczeni z uczestnictwa w Konkursie, niezależnie od liczby oddanych na nich głosów i etapu Konkursu.
22. Kandydaci mogą w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie składając pisemne oświadczenie na adres wskazany w art. 8 ust. 10 niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 6 - NAGRODY
1. Nagrodą dla zwycięzców drugiego etapu Konkursu, tj. 16 Wychowawców - po jednym w każdym województwie jest sfinansowanie na kwotę 1500 złotych inicjatyw wychowawczych zwycięzców konkursu.

2. Nagrodę otrzymuje każdy z nauczycieli, który w drugim etapie konkursu uzyskał najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów zgłoszonych w jego województwie.

ARTYKUŁ 7 - KOMUNIKACJA I DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej (www.szkolabezprzemocy.pl/zakładka: Wychowawca Roku 2012)
2. Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajdą się w szczególności następujące informacje:
a) Regulamin Konkursu,
b) Formularz zgłoszeniowy,
c) Lista tytułów regionalnych, które koordynują Konkurs w poszczególnych województwach.

ARTYKUŁ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu, w tym zgłoszenie kandydata oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Organizatorów.
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.szkolabezprzemocy.pl (zakładka: Wychowawca Roku 2012).
4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy regulamin.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.
6. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego przez sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli dnia 14 marca 2012 roku o godz. 8.00 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
8. Osoba zgłaszająca kandydata do udziału w Konkursie wyraża zgodę na udostępnienie własnego adresu mailowego i otrzymywanie wiadomości mailowych z biura Programu.
9. Uczestnicy Konkursu i osoby zgłaszające kandydatów do Konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
na potrzeby organizacji Konkursu przez Media Regionalne .Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Polskapresse Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Fundację Orange z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ignacego Krasickiego 55/59, 02-608 Warszawa oraz Profile Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa. Uczestnicy Konkursu oraz osoby zgłaszające mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich przetwarzania.
10. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, poza kuponami do głosowania w drugim etapie Konkursu, należy nadsyłać na adres: Profile Sp. Z o.o., ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa (z dopiskiem „Wychowawca Roku 2012"), chyba, że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

 

 


 

 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu