Tu jesteś: Strona główna / Program grantowy - wyniki

Regulamin

Regulamin programu grantowego

  „Szkoła bez przemocy", rok szkolny 2011/2012


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorzy programu społecznego „Szkoła bez przemocy" - Grupy Wydawnicze Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange - ogłaszają program grantowy „Szkoła bez przemocy" (dalej: program grantowy).

2. CEL PROGRAMU GRANTOWEGO
Celem programu grantowego jest wspieranie szkół uczestniczących w programie „Szkoła bez przemocy" w prowadzeniu działań przeciwdziałających przemocy i agresji, w szczególności poprzez aktywizację społeczności szkolnych (z aktywnym uczestnictwem nauczycieli, uczniów i rodziców).

3. PRZEDMIOT PROGRAMU GRANTOWEGO
1) Przedmiotem programu grantowego jest wyłonienie i realizacja łącznie 48 najlepszych projektów (dalej: Projekty) w czterech kategoriach:
a. Kultura i sztuka
b. Tolerancja i integracja
c. Wolontariat
d. Gra fair play i bezpieczne kibicowanie

2) Zgłaszane Projekty mają realizować działania, których celem jest zmniejszanie poziomu lub zapobieganie przemocy i agresji w szkołach oraz aktywizacja społeczności szkolnych. Przedstawiciele społeczności (nauczyciele, uczniowie, rodzice) szkolnej muszą być zaangażowani w realizację Projektów.

4. WARUNKI PROGRAMU GRANTOWEGO
1) Program grantowy skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy", które zarejestrowały się do Programu wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl i otrzymały informację o przyjęciu do Programu.
2) Autorami Projektów mogą być wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej - nauczyciele, uczniowie, rodzice.
3) Z każdej szkoły może być złożonych maksymalnie do 3 Projektów,
po jednym przez każdą z grup autorów (nauczyciel, uczeń, rodzic).
4) Każdy Projekt musi mieć akceptację dyrektora szkoły.
5) Do programu grantowego można zgłaszać Projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż
20 lutego 2012 roku i których realizacja zakończy się do 30 kwietnia 2012 roku.
6) Do programu grantowego zostaną dopuszczone wyłącznie Projekty, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do celów i przedmiotu programu grantowego określonych w pkt. 2. i 3. Regulaminu.
7) Każdy Projekt musi zostać zgłoszony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na indywidualnym koncie szkoły oraz poprzez wysłanie do Biura Programu wygenerowanego przez stronę zgłoszenia, zawierającego dane dotyczące Projektu, podpisanego i opieczętowanego oświadczenia dyrektora szkoły zgłaszającej projekt oraz wymienionych w zgłoszeniu załączników:
a) Akt założycielski szkoły
b) Jeżeli szkoła nie ma własnego konta, deklaracja właściciela konta bankowego (organu prowadzącego lub Rady Rodziców) o przekazaniu szkole grantu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
(wg wzoru).
c) Potwierdzona przez Dyrektora Szkoły za zgodność z oryginałem kserokopia aktu nadania szkole numeru REGON.
d) Dokument potwierdzający reprezentację Obdarowanego (akt mianowania dyrektora).
8) Wygenerowane automatycznie zgłoszenie (zawierające dane Projektu, podpisane i opieczętowane oświadczenie dyrektora szkoły oraz wymienione załączniki) należy przesłać na adres:
Profile Sp. z o.o.,
skrytka pocztowa 36,
00-967 Warszawa 86,
z dopiskiem: Program grantowy „Szkoła bez przemocy"
9) Nadesłane zgłoszenia nie będą zwracane.

5. CZAS TRWANIA PROGRAMU GRANTOWEGO
1) Program grantowy rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2011 roku o godz. 8.00. 
2) Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 grudnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3) Rozstrzygnięcie programu grantowego nastąpi do 1 lutego 2012 roku. O wynikach programu grantowego Organizatorzy powiadomią zwycięzców telefonicznie i za pośrednictwem strony internetowej Programu do 3 lutego 2012 roku.

6. NAGRODY
1) Organizatorzy przyznają 48 nagród (w każdym województwie wybrane zostaną 3 najlepsze projekty). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania mniejszej liczby nagród. 
2) Nagrodami w programie grantowym będą granty na sfinansowanie zgłoszonych projektów do kwoty 2 000 (dwóch tysięcy) złotych.
3) Fundatorem grantów jest Fundacja Orange.
4) Granty będą mogły być przeznaczone na zakup przez szkoły towarów bądź usług.
5) Grant nie może być przeznaczony na wynagrodzenie dla nauczycieli/pracowników szkoły.
6) Grant może pokrywać podatek VAT związany z zakupem towarów lub usług na rzecz Projektu.
7) Grant będzie przekazany na wskazane konto bankowe 21 dni po otrzymaniu przez Biuro programu podpisanej umowy regulującej zakres odpowiedzialności darczyńcy
i obdarowanego.

7. PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD (GRANTÓW)
1) Jury programu grantowego tworzą przedstawiciele Rady Programu „Szkoła bez przemocy" w składzie: Joanna Pilcicka, Prezes Mediów Regionalnych, Dorota Stanek, Prezes Polskapresse, Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange, Ewa Czemierowska-Koruba, psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej", 
2) Jury podejmie swoją decyzję w oparciu o ocenę Projektów, dokonaną przez niezależnych audytorów.
3) Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
a. adekwatność działań do zakładanych celów
b. zaangażowanie wszystkich grup społeczności szkolnej w projekt
c. znaczenie planowanych działań dla zmiany oblicza szkoły i trwałego pobudzenia aktywności społeczności szkolnej dla przeciwdziałania przemocy
d. wpływ zaplanowanych działań na budowanie społeczności szkolnej
e. budowa partnerstwa społeczności szkolnej z rodzicami
f. długofalowość działań - możliwość kontynuacja projektu w przyszłości
g. oryginalność / nowatorstwo pomysłu
h. plan promocji i prezentacji efektów projektu
i. racjonalność założeń budżetowych względem działań
4) Laureaci programu grantowego zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Organizatora.
5) Werdykt Jury programu grantowego jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

8. ROZLICZENIE GRANTU
Warunkiem rozliczenia grantu jest przesłanie do Biura Programu na adres: „Szkoła bez przemocy" Profile Sp. z o.o., Skrytka pocztowa 36, 00-967 Warszawa 86 z dopiskiem: Program grantowy „Szkoła bez przemocy"
1) Raportu z realizacji projektu (opis realizacji projektu i jego efektów, dokumentacja fotograficzna i video)
2) Zestawienia wydatków potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z zaplanowanym budżetem

9. PRAWA AUTORSKIE
1. Przystąpienie do programu grantowego jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez osoby biorące udział programie grantowym na Organizatorów (Media Regionalne sp. z o.o., Polskapresse sp. z o.o., Fundacja Orange) własności egzemplarzy nadesłanego Projektu i Raportu z jego realizacji, a także z nieodpłatnym udzieleniem przez Uczestnika programu grantowego Organizatorom licencji na korzystanie z Projektu i Raportu oraz praw do artystycznych wykonań, praw producenta fonogramu i wideogramu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji: 
a. zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowo, etc;
b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem,
d. reemitowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie Raportu i Projektu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2) Przystąpienie do programu grantowego jest także równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem licencji przez osoby biorące udział w programie grantowym Organizatorom do zezwalania
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowo, etc;
b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
c. wprowadzanie do obrotu, użyczanie i najem,
d. reemitowanie, nadawanie i publiczne udostępnienie Raportu i Projektu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3) Udzielenie licencji, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, następuje z chwilą ich przyjęcia, każdorazowo i oddzielnie dla każdego Projektu i Raportu.
4) Uczestnicy programu grantowego wyrażają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności Projektów i Raportów w ramach programu grantowego.

10. KOMUNIKACJA
1) Wszelkie informacje dotyczące programu grantowego zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl
2) Na stronie internetowej, o której mowa powyżej, znajdą się następujące informacje:
a) Regulamin programu grantowego.
b) Przewodnik dla uczestników programu grantowego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników programu grantowego i będzie udostępniany na żądanie. 
2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3) Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny Regulamin.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, nie doręczenie bądź wadliwe doręczenie zgłoszenia.
5) Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia programu grantowego, czyli 3 listopada 2011 roku o godz. 8.00 i obowiązuje do dnia zakończenia programu grantowego.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników programu grantowego.

Regulamin Regulamin
Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu