Tu jesteś: Strona główna / Konkurs na "Kodeks Fair Play"

Regulamin


Regulamin konkursu na „KODEKS FAIR PLAY"
Rok szkolny 2011/2012

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorzy programu społecznego „Szkoła bez przemocy" - grupy wydawnicze Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange ogłaszają konkurs na projekt „Kodeksu Fair Play" (dalej: Konkurs).
2. W imieniu Organizatorów, Konkurs będzie przeprowadzać Koordynator programu społecznego „Szkoła bez przemocy" - Profile Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa (dalej: Koordynator Programu lub Biuro Programu).

2. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu w pierwszym etapie jest opracowanie projektu „Kodeksu Fair Play", który powinien który powinien składać się z 10 punktów (zasad) propagujących właściwe postawy i zachowania podczas kibicowania. (dalej: Kodeks lub Projekt).
2. Zasady umieszczone w Kodeksie muszą wpisywać się w hasło przewodnie VI edycji Programu „Kibicuję fair play".
3. Kodeks powinien składać się z 10 punktów, a każdy punkt z hasła i kilku słów/zdań wyjaśnienia.
4. W drugim etapie spośród zwycięskich projektów zostanie wybrany jeden projekt, który będzie „Oficjalnym Kodeksem Fair Play".

3. WARUNKI KONKURSU
Pierwszy etap konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół w Polsce, także tych, które nie zgłosiły swojego udziału w VI edycji programu „Szkoła bez przemocy".
2. Projekty mogą tworzyć uczniowie, nauczyciele lub rodzice z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Autorem projektu może być jedna lub więcej osób, przy czym z każdej szkoły można zgłosić tylko jeden Projekt do konkursu. W wypadku zgłoszenia z danej szkoły więcej niż jednego Projektu, w Konkursie udział bierze projekt najwcześniej zgłoszony (decyduje data zapisania Projektu w formularzu zgłoszeniowym.
4. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu oraz akceptacja postanowień regulaminu.
5. Z chwilą przekazania Projektów Koordynatorowi Programu i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie grupa zgłaszająca Projekt staje się Uczestnikiem Konkursu.
6. Autorzy zwycięskich projektów zgadzają się na wykorzystanie ich zgłoszonego Projektu na rzecz stworzenia oficjalnego „Kodeksu Fair Play" VI edycji Programu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewykorzystania żadnego z punktów/zasad nagrodzonego Projektu w oficjalnym „Kodeksie Fair Play" VI edycji Programu.
8. Projekt konkursowy należy wpisać w odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.
9. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie www.szkolabezprzemocy.pl w zakładce Konkurs na Kodeks fair play od 19 grudnia 2011 r. do 28 stycznia 2012 r.
10. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Projekty, które w sposób oczywisty
będą nawiązywały do celów i przedmiotu Konkursu określonych w par. 2. regulaminu.
11. Nadesłane prace nie będą zwracane.
12. Z Konkursu wyłącza się projekty zgłaszane i nagradzane w innych konkursach.

Drugi etap konkursu
13. Pięć z dziesięciu projektów nagrodzonych i wyróżnionych w pierwszym etapie konkursu bierze udział w drugim etapie konkursu.
14. Pięć z dziesięciu projektów do drugiego etapu konkursu wybierze Jury Konkursu.
15. W drugim etapie spośród pięciu wybranych przez Jury Konkursu nagrodzonych i wyróżnionych projektów wybrany zostanie jeden projekt, który będzie Oficjalnym Kodeksem Fair Play.
16. Wybór Oficjalnego Kodeksu Fair Play nastąpi w ogólnopolskim i ogólnodostępnym głosowaniu.
17. Projekty, które będą brały udział w drugim etapie głosowania umieszczone zostaną na stronach internetowych:
www.szkolabezprzemocy.pl
www.calapolskakibicuje.pl
www.nto.pl
www.gazetalubuska.pl

oraz oficjalnych profilach programu „Szkoła bez przemocy" i Cała Polska Kibicuje oraz „2012 - Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami" zamieszczonych na serwisie społecznościowym Facebook.com.
18. Na wyżej wymienionych stronach internetowych głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem sondy internetowej. Na profilach zamieszczonych w serwisie społecznościowym Facebook.com kliknięcie „Lubię to" pod opublikowanym tekstem kodeksu będzie równoznaczne z oddaniem na niego jednego głosu.
19. O zwycięstwie w drugim etapie konkursu decyduje łączna liczba oddanych głosów.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs ogłoszony zostanie 19 grudnia 2011 r. za pośrednictwem strony internetowej www.szkolabezprzemocy.pl
2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija 28 stycznia 2012 r.
3. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu nastąpi dnia 20 lutego 2012 r.
4. W drugim etapie konkursu głosowanie potrwa od 22 lutego do 27 lutego 2012 r.
5. Rozstrzygnięcie drugiego etapu i ogłoszenie wyników nastąpi 28 - 29 lutego 2012 r.

5. NAGRODY
1. W pierwszym etapie konkursu Organizatorzy przyznają nagrody dla 10 najlepszych projektów „Kodeksów fair play".
2. Nagrodami w konkursie będą oficjalne piłki UEFA EURO 2012 oraz multimedialne zestawy edukacyjne.
3. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyznania nagrody oraz wyróżnienia w wypadku, gdy w ocenie Jury Konkursu żadna ze zgłoszonych prac nie będzie odpowiadać celom lub warunkom Konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania także innych nagród lub wyróżnień niż określone w niniejszym punkcie.


6. PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W pierwszym etapie w skład Jury Konkursu wchodzą: przedstawiciele Organizatorów programu „Szkoła bez przemocy" (po jednej osobie wyznaczonej przez każdego z Organizatorów) oraz przedstawiciel Biura Programu.
2. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
• Adekwatność do celu konkursu,
• Propagowanie zasad bezpiecznego kibicowania i zasad fair play,
• Oryginalność projektu.
3. W drugim etapie zwycięzcą zostaje projekt kodeksu, który otrzyma największą liczbą głosów.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród za pośrednictwem strony www.szkolabezprzemocy.pl oraz drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
5. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

7. PRAWA AUTORSKIE
1. Organizatorzy Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) nabywają własność nagrodzonych Projektów (egzemplarzy Projektów), a także majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
• zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, reprograficznymi, drukarskimi, fotograficznymi, cyfrowo, komputerowo, optycznie, zapisu magnetycznego, video,,
• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie - w jakiejkolwiek formie,
• wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem,
• reemitowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie Projektu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem sieci Internet), a także poprzez sieć komunikacji indywidualnej,
• wykorzystanie całości lub części Projektu zarówno w formie oryginalnej jak i w formie opracowania, uwzględniając wykorzystania Projektu w działalności promującej program „Szkoła bez przemocy", jego Organizatorów lub Biuro Programu,
• wykorzystanie Projektu lub jego części jako znaku towarowego,
• wyrażanie zgody (w tym samemu sobie) na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Projektu.
2. Autorzy wszystkich Projektów z chwilą przystąpienia do Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) własność nadesłanych egzemplarzy Projektu oraz przenoszą na Organizatorów Konkursu majątkowe prawa autorskie w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 powyżej.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności Projektów przez Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu, a także wyrażają zgodę na udostępnianie Projektu bez ujawniania ich autorstwa, jeśli Organizatorzy tak postanowią.
4. Uczestnicy Konkursu nie będą wykonywać osobistych praw autorskich do Projektów w sposób, który mógłby naruszać prawa Organizatorów.

8. KOMUNIKACJA
1.Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronach internetowych: www.szkolabezprzemocy.pl, www.calapolskakibicuje.pl, www.nto.pl, www.pomorska.pl, www.dziennikwschodni.pl, www.poranny.pl www.wspolczesna.pl www.gazetalubuska.pl www.echodnia.eu, www.nowiny24.pl www.gp24.pl www.gs24.pl www.gk24.pl oraz w innych mediach ogólnopolskich.
2. Informacji na temat Konkursu udziela Biuro Programu. Pytania można kierować na adres mailowy:szkolabezprzemocy@profile.com.pl.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniany na żądanie. Regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie www.szkolabezprzemocy.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny Regulamin.
4. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Koordynatora Konkursu danych osobowych Uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli 19 grudnia 2011 roku o godz. 8.00 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu