Tu jesteś: Strona główna / Konkurs na projekt koszulki

Regulamin konkursu


 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI "KIBICUJĘ FAIR PLAY"

"Szkoła bez przemocy" - Rok szkolny 2011/2012

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorzy programu społecznego „Szkoła bez przemocy" - Grupy wydawnicze Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange ogłaszają konkurs na projekt koszulki „Kibicuję fair play" (dalej: Konkurs).
2. W imieniu Organizatorów, Konkurs będzie przeprowadzać Koordynator programu społecznego „Szkoła bez przemocy" - Profile Sp. z o.o., ul. E. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa (dalej: Koordynator Konkursu lub Biuro Programu).

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU


1. Przedmiotem Konkursu są projekty graficzne przeznaczone do umieszczenia na koszulce typu T-shirt, które promują ideę przewodnią VI edycji Programu „Kibicuję fair play" (dalej: Projekty).
2. Projektami mogą być obrazy, rysunki, projekty typograficzne, kolaże. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być przekazane w postaci plików graficznych w formatach określonych w formularzu rejestracyjnym.
3. Autorzy Projektów z chwilą przekazania Projektów Koordynatorowi Konkursu i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie stają się Uczestnikami Konkursu.

 

3. WARUNKI KONKURSU


1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół w Polsce, także tych, które nie zgłosiły swojego udziału do VI edycji programu „Szkoła bez przemocy".
2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie przekroczyli 19. roku życia. W wypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia, warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez ich opiekuna prawnego (rodzice, opiekunowie) na udział w Konkursie oraz na postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W Konkursie nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca, a osiem kolejnych zostanie wyróżnionych.
Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie jeden Projekt. W wypadku zgłoszenia większej liczby Projektów, do Konkursu zostanie dopuszczony Projekt zgłoszony najwcześniej. W wypadku jednoczesnego zgłoszenia większej liczby Projektów wybór Projektu, który będzie brał udział Konkursie należy do Koordynatora Konkursu.
4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zamieszczenie projektów graficznych na stronie www.szkolabezprzemocy.pl w zakładce konkurs na koszulkę. Po wypełnieniu formularza należy wydrukować go wraz z deklaracją.
5. Wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy należy wysłać pocztą do 28 listopada 2011r. wraz z deklaracją uczestnictwa. Decyduje data stempla pocztowego.
6. W jednej kopercie może znajdować się tylko jedno zgłoszenie zawierające formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa.
7. Projekty graficzne powinny być zapisane w formacie JPG określonym w formularzu zgłoszeniowym.
8. Formularz zgłoszeniowy oraz Deklarację należy przesłać do Biura Programu „Szkoła bez przemocy", ul. E. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na koszulkę Kibicuję fair play".
9. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Projekty, które w sposób oczywisty
będą nawiązywały do celów i przedmiotu Konkursu określonych w par. 2. regulaminu.
10. Nadesłane prace nie będą zwracane.
11. Z Konkursu wyłącza się prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach.
12. Projekty, które nie spełniają warunków określonych w ust. 6 lub których autorzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w ust. 2-4 - nie biorą udziału
w Konkursie.
13. Nie mogą brać udziału w Konkursie uczniowie będący dziećmi osób zatrudnianych przez organizatorów programu „Szkoła bez przemocy" lub Koordynatora Konkursu.


4. CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija 28 listopada 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2011 roku. O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem strony internetowej www.szkolabezprzemocy.pl.


5. NAGRODY


1. Organizatorzy przyznają 3 nagrody główne, w tym za pierwsze miejsce grand prix oraz osiem wyróżnień.
2. Nagrodami głównymi dla zdobywców pierwszych trzech miejsc są tablety graficzne, w tym pierwsze miejsce otrzymuje grand - prix.
3. Wyróżnieni (8) wraz z trzema głównymi laureatami otrzymają koszulki z autografami najlepszej „11" - reprezentacji Polski w piłce nożnej.
4. Nagrodą grand-prix będzie promowanie i produkcja T-shirtów z projektem graficznym wyróżnionego zwycięzcy.
5. Autorzy pozostałych dwóch nagrodzonych prac otrzymają ponadto egzemplarze autorskie koszulek wykonanych według ich projektów.
6. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyznania nagrody oraz wyróżnienia w wypadku, gdy w ocenie Jury Konkursu żadna ze zgłoszonych prac nie będzie odpowiadać celom lub warunkom Konkursu.

 

6. PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD


1. W skład Jury Konkursu wchodzą: przedstawiciele Organizatorów programu „Szkoła bez przemocy" (po jednej osobie wyznaczonej przez każdego z Organizatorów), przedstawiciel Biura Programu.
2. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
   • Adekwatność do celu konkursu,
   • Wartości artystyczne,
   • Oryginalność projektu.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród za pośrednictwem strony www.szkolabezprzemocy.pl oraz drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
4. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

7. PRAWA AUTORSKIE


1. Organizatorzy Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) nabywają własność nagrodzonych Projektów (egzemplarzy Projektów), a także majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
• zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, reprograficznymi, drukarskimi, fotograficznymi, cyfrowo, komputerowo, optycznie, zapisu magnetycznego, video,,
• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie - w jakiejkolwiek formie,
• wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem,
• reemitowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie Projektu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem sieci Internet), a także poprzez sieć komunikacji indywidualnej,
• wykorzystanie całości lub części Projektu zarówno w formie oryginalnej jak i w formie opracowania, uwzględniając wykorzystania Projektu w działalności promującej program „Szkoła bez przemocy", jego Organizatorów lub Biuro Programu,
• wykorzystanie Projektu lub jego części jako znaku towarowego,
• wyrażanie zgody (w tym samemu sobie) na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Projektu.


2. Autorzy wszystkich Projektów z chwilą przystąpienia do Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) własność nadesłanych egzemplarzy Projektu, a także udzielają Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Projektu w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 powyżej.
3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, następuje z chwilą przystąpienia do Konkursu. W odniesieniu do Projektów nagrodzonych licencja wygasa z chwilą nabycia majątkowych prawa autorskich do nagrodzonych Projektów zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności Projektów przez Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu, a także wyrażają zgodę na udostępnianie Projektu bez ujawniania ich autorstwa, jeśli Organizatorzy tak postanowią.
5. Uczestnicy Konkursu nie będą wykonywać osobistych praw autorskich do Projektów w sposób, który mógłby naruszać prawa Organizatorów.

 

8. KOMUNIKACJA


1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl oraz w mediach ogólnopolskich.
2. Informacji na temat Konkursu udziela Biuro Programu. Pytania można kierować na adres mailowy:szkolabezprzemocy@profile.com.pl oraz na nr telefonu: (22) 833 89 04 - od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 14:00

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniany na żądanie. Regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie www.szkolabezprzemocy.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny Regulamin.
4. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Koordynatora Konkursu danych osobowych Uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, nie doręczenie bądź wadliwe doręczenie zgłoszenia (formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji).
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli 7 listopada 2011 roku o godz. 8.00 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

 

 

 
Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu