Tu jesteś: Strona główna / Rodzice w szkole

Pytania do szkoły

Aby nawiązać partnerskie relacje ze szkołą, dobrze jest poznać zasady działania i komunikacji funkcjonujące w danej społeczności szkolnej. Zachęcamy do rozmowy z wychowawcą lub dyrektorem szkoły. Poniżej przygotowaliśmy 20 pytań, które warto zadać szkole. Poszczególne pytania odnoszą się bezpośrednio do zasad Kodeksu Szkoły bez przemocy. 

20 pytań, które warto zadać szkole Twojego dziecka

I. Szkoła jest wspólnotą. Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 

 • Czy system norm, który w szkole powinien być przestrzegany, jest jasno określony? Czy są takie zasady, które obowiązują wszystkich w szkole? Jakie? W jaki sposób grupy tworzące społeczność szkolną są o nich informowane?
 • Czy w szkole odbywają się spotkania (imprezy) dla całej społeczności szkolnej? Jak często i w jakiej formie? Kto jest zaangażowany w ich organizowanie?
 • Czy realizowane są wspólne (nauczyciele/uczniowie/rodzice) działania na rzecz społeczności lokalnej? Jakie i jak często?

Ważne jest, aby dla wszystkich w szkole - uczniów, rodziców i nauczycieli jasne było, jakie zasady powinny być przestrzegane i jakie normy są dla szkoły szczególnie istotne. Warto wiedzieć, w jaki sposób szkoła dba o informowanie w tej sprawie.

 

Eksperci zwracają także uwagę, że często przyczyną agresji i przemocy jest to, że szkoły nie tworzą wspólnoty - gdy się lepiej znamy i lubimy unikamy zachowań agresywnych i szybciej reagujemy, gdy dzieje się coś niedobrego. Dlatego warto zwracać uwagę na to, w jakim stopniu szkoła stara się tworzyć taką wspólnotę całej społeczności szkolnej.

II. Wszyscy się szanujemy. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

 

 • Czy i w jaki sposób w szkole funkcjonuje otwarty dialog na temat problemów szkoły (np. niecenzurowana gazetka uczniowska, parlament szkolny, itp.)?
 • Czy szkoła ma dni otwarte dla rodziców? Jak często są organizowane, w jakich formach? Czy nauczyciele mają dyżury dla rodziców w stałych określonych terminach?
 • W jaki sposób rozwiązywane są konflikty między nauczycielami i uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz pomiędzy uczniami? Kto je rozwiązuje? Czy istnieją formy mediacji? Między kim a kim? Kto przeprowadza taką mediację?

 

Dla budowania klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku ważny jest otwarty dialog pomiędzy uczestnikami społeczności szkolnej. Dlatego warto zwracać uwagę na to, czy szkoła stwarza warunki dla takiego dialogu zarówno z uczniami, jak i z rodzicami (czyli np. nie ogranicza się tylko do organizowania wywiadówek). Także na to, czy konflikty są rozwiązywane poprzez dialog (np. poprzez mediację).

III. Wspólnie działamy przeciw przemocy. W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

 

 • Czy istnieje szkolny system przeciwdziałania przemocy? W jaki sposób można się z nim zapoznać?
 • Jak działa szkoła w określonych sytuacjach (np. gdy jedno z dzieci jest prześladowane przez klasę, gdy w szkole świadomie zniszczono czyjąś własność itp.)?

Formalnie szkoły powinny mieć szkolny program przeciwdziałania przemocy. Niestety często dokument taki, nawet jeżeli istnieje, nie jest znany rodzicom, a czasami nawet nauczycielom. Warto też sprawdzić, jak szkoła chce reagować (reaguje) w konkretnych sytuacjach, które zawsze mogą się zdarzyć.

 

IV. Niczego nie ukrywamy . Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

 

 • Czy, kto i jak często prowadzi diagnozę problemu przemocy w szkole? Czy informuje się rodziców i uczniów o wynikach diagnozy sytuacji w szkole? W jaki sposób?

Mówienie przez nauczycieli / dyrekcję, że "u nas nie ma przemocy" powinno być sygnałem ostrzegawczym. W grupie kilkuset dzieci i dorosłych trudno się spodziewać, że nigdy nie pojawi się agresywne zachowanie. Ważne jest, aby szkoła systematycznie przyglądała się temu problemowi i sprawdzała czy stosowane przez nią metody przeciwdziałania przemocy sprawdzają się.

 

V. Zawsze reagujemy. Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

 

 • Na jakie formy zachowań agresywnych szkoła zawsze reaguje? Czy podejmowane są działania interwencyjne/ długofalowe/ skierowane do sprawców/ ofiar? Jakie (konkretnie, na przykładach)?
 • Czy są formy zachowań agresywnych, w których szkoła nie podejmuje żadnych działań?

 

Szkoła nie powinna pozostawiać bez reakcji żadnego przypadku przemocy. Oczywiście, nie oznacza to ograniczania się wyłącznie do kar, ani tego, że w każdej sytuacji samodzielnie poradzi sobie z problemem (czasem potrzebna może być pomoc specjalisty lub interwencja odpowiednich instytucji).

VI. Nauczyciel nie jest sam. Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

 

 • Czy nauczyciele są edukowani w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy? Jak często (kiedy ostatnio)? Czy wszyscy, czy tylko niektórzy? Czy edukacja odbywa się na terenie szkoły czy poza nią? W jakiej formie - zespoły samokształcące, indywidualnie z pedagogiem, itp.?

 

Wiedza i umiejętności nauczycieli mają zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania przemocy i odpowiedniego reagowania, gdy występuje. Optymalne byłoby, gdyby wszyscy nauczyciele mieli na ten temat wspólne szkolenia / warsztaty (aby nie powstawała sytuacja, że w szkole jest tylko kilku nauczycieli "od zajmowania się przypadkami przemocy").

VII. Uczniowie wiedzą, jak działać. Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

 

 • Czy w szkole odbywają się zajęcia z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą dla uczniów? Czy dla wszystkich? Jakiego rodzaju są to zajęcia - profilaktyczne, interwencyjne? Kiedy ostatnio odbywały się takie zajęcia i dla kogo?

 

Dobrze jest, jeżeli szkoła organizuje także zajęcia dla uczniów (dostosowane do ich wieku), w szczególności takie, które pomagają im radzić sobie z własną złością i reagować w przypadku pojawienia się przemocy.

VIII. Rodzice są z nami. Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

 

 • Czy rodzice są włączeni w tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy? W jaki sposób - Rada Rodziców, konsultacje z nauczycielami, zebrania klasowe, itp.?
 • Czy szkoła prowadzi działania edukacyjne dla rodziców? W jakiej formie - pogadanki/ wykłady dla wszystkich/ chętnych? Przez kogo - wychowawcę, specjalistę 
 • z zewnątrz? Kiedy ostatnio tego typu działania miały miejsce? Czy rodzice dostają materiały na temat przemocy? Czy istnieją grupy edukacyjne/ wsparcia dla rodziców gdzie mają oni możliwość rozmawiać na temat przemocy?
 • W sytuacjach, gdy wymagana jest interwencja - czy są zawiadamiani? Którzy rodzice? Wszyscy, sprawców, ofiar?
 • Czy istnieją w szkole formy pomocy dla rodziców ofiar, sprawców przemocy? Jakie?

 

Szkolny system przeciwdziałania przemocy powinien powstawać przy współudziale rodziców. Dobrze jest też, jeżeli szkoła edukuje rodziców w kwestiach związanych z przemocą i agresją - np. jak rozpoznawać, że dziecko jest ofiarą / sprawcą przemocy.

Warto wiedzieć, jak szkoła rozmawia z rodzicami, w przypadku gdy przemoc się pojawia i na jaką pomoc mogą liczyć rodzice w takiej sytuacji

IX. Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

 

 • Z jakimi instytucjami i w jakim zakresie szkoła współpracuje? (np. policja, straż miejska, sąd, kuratorzy, poradnie, organizacje pozarządowe, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)? Jaka jest współpraca, na czym polega - pieniądze, edukacja, informacja, w jaki sposób?
 • Czy w sytuacjach wymagających interwencji do szkoły wzywana jest policja, straż miejska? W jakich sytuacjach? Kiedy ostatnio?

 

Nie we wszystkich sytuacjach szkoła może i powinna działać samodzielnie. Warto zatem wiedzieć z jakimi instytucjami i w jakich sytuacjach szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym.

X. Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

 • Czy są jakieś formy nagród/ przywilejów dla osób, klas, nauczycieli, którzy szczególnie wyróżniają się pod względem promujących zachowania oparte na poszanowaniu godności innych ludzi? Kto ostatnio i za co został nagrodzony?

 

Szkoła przeciwdziałająca przemocy powinna nie tylko karać za zachowania łamiące przyjęte normy i zasady. Powinna również nagradzać zachowania pozytywne. Także takie, które pośrednio przyczyniają się do zmniejszania skali występowania agresji i przemocy - np. zaangażowanie w działania, które budują społeczność szkolną.

Powodzenia!Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu