Tu jesteś: Strona główna / Konsultanci

Oferta zajęć mini-warsztatowych

Konsultanci programu prowadzą na terenie całego kraju mini-warsztaty w czterech tematach. Wszystkie szkoły zainteresowane realizacją na swoim terenie zajęć z dziećmi, rodzicami lub nauczycielami mogą kontaktować się z Konsultantami za pośrednictwem Mapy Konsultantów lub Biura Programu.

Budowanie partnerstwa szkoły i rodziny

Mini-warsztat dla nauczycieli „Warsztat doradztwa rodzinnego dla nauczycieli"

Podczas zajęć nauczyciele poznają zasady i metody pozytywnej komunikacji z rodzicami ze strony szkoły i nauczyciela - zarówno w kontaktach z grupą rodziców, jak też z indywidualnymi osobami. Poznają metody samooceny własnych oraz istniejących w szkole metod komunikacji i relacji z rodzicami uczniów a także ich polepszania. Nauczą się rozpoznawać i kontrolować emocje mogące negatywnie wpływać na te relacje. Zapoznają się z podstawowymi zasadami i normami prawnymi dotyczącymi relacji z rodzicami oraz wpływu tych relacji na proces kształcenia i wychowania uczniów. Poznają standardowe oraz nietypowe formy kontaktu z rodzicami.

Mini-warsztat dla rodziców „Warsztat doradztwa rodzinnego dla rodziców"

Warsztat przygotowuje rodziców do roli partnerów nauczyciela-wychowawcy oraz szkoły. Podczas zajęć rodzice poznają zasady i metody pozytywnej komunikacji z nauczycielami i szkołą. Dowiedzą się o czym oraz w jaki sposób rozmawiać z nauczycielami. Nauczą się rozpoznawać i kontrolować emocje mogące negatywnie wpływać na relacje ze szkołą. Zapoznają się z podstawowymi zasadami i normami prawnymi dotyczącymi relacji z nauczycielami oraz wpływu tych relacji na proces kształcenia i wychowania ich dzieci.

Działania interwencyjne w szkole

Mini-warsztat dla nauczycieli „Działania interwencyjne w szkole"

Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli szkół wszystkich szczebli, z zakresu przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań interwencyjnych i naprawczych. Nauczyciele po odbyciu zajęć będą uwrażliwieni na sygnały świadczące o podejmowaniu przez uczniów działań ryzykownych. Poznają przyczyny zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. Będą potrafili podejmować działania interwencyjne oraz naprawcze we współpracy z nauczycielami uczącymi w szkole, rodzicami oraz specjalistami lokalnych placówek pomocowych. Poznają sposoby pracy z rodzicem w sytuacji kryzysowej oraz przepisy prawa Karnego, Cywilnego, dla Nieletnich oraz Oświatowego, które podejmują i regulują powyższe kwestie.

Mini-warsztat dla rodziców: „Kiedy z dzieckiem są problemy"

Rodzice podczas zajęć zostaną uwrażliwieni na zagrożenia, dzieci i młodzieży w obszarze rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz społecznego. Nauczą się identyfikować ich objawy po sygnałach wychodzących od dziecka oraz jego grupy rówieśniczej. Poznają sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz będą wiedzieli do kogo się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia niedostosowaniem społecznym ich dziecka.

Pomoc ofierze przemocy i agresji szkolnej

Mini-warsztat dla nauczycieli „Pomoc ofiarom agresji i przemocy szkolnej"

Warsztat przekazuje wiedzę na temat agresji i przemocy. Pogłębia rozumienie sytuacji psychologicznej uczniów - ofiar agresji i przemocy szkolnej, pozwala poznać ich potrzeby, pokazuje kierunki pracy z takimi dziećmi i uczy tworzenia indywidualnych planów pomocy.

Mini-warsztat dla uczniów: „Jak możemy pomóc swoim kolegom?"

Zajęcia uwrażliwiają na potrzeby kolegów - ofiar agresji i przemocy rówieśniczej, pozwalają na poznanie i zrozumienie ich sytuacji psychologicznej oraz wypracowanie sposobów konstruktywnych zachowań świadków przemocy.

Reagowanie na agresję

Mini-warsztat dla nauczycieli:

Nauczyciele poznają propozycję budowania systemu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Dokonają diagnozy swoich działań profilaktyczno-interwencyjnych. Ujednolicą spojrzenie na zjawisko agresji i przemocy. Zaplanują kolejne kroki w rozwijaniu systemu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Mini-warsztat dla uczniów:

Uczniowie podczas zajęć nauczą się odróżniać zachowania akceptowane społecznie od agresywnych. Poznają i przećwiczą sposoby obrony przed agresją słowną i fizyczną - rozwiną umiejętności asertywnej obrony w sytuacji agresji.

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu