Tu jesteś: Strona główna / Konsultanci

Kompetencje Konsultantów

Zainteresowanym szkołom, nauczycielom i rodzicom nasi Konsultanci mogą służyć doradztwem dotyczącym codziennych problemów w pracy szkoły oraz zapobiegania przemocy szkolnej. Każdy z Konsultantów może służyć pomocą w zakresie tematu, w którym posiada tytuł Konsultanta.  

Budowanie partnerstwa szkoły i rodziny

 • Konsultant zapoznał się z zasadami funkcjonowania wspólnoty szkolnej, zna przepisy prawne regulujące działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami oraz obowiązki rodziców. Rozumie problematykę współpracy i partnerstwa w relacjach z rodzicami. 
 • Zna i potrafi wykorzystać standardowe oraz nietypowe metody komunikacji z rodzicami. Potrafi zdiagnozować działania szkoły oraz jej potrzeby w zakresie budowania partnerstwa szkoły i rodziny. 
 • Zna metody budowania pozytywnych relacji oraz partnerstwa pomiędzy nauczycielem i rodzicami oraz szkołą i rodzicami opartych na otwartości, komunikacji, współpracy, wzajemnej pomocy i tworzeniu pozytywnego klimatu szkoły. 
 • Konsultant zna i potrafi stosować zasady komunikacji partnerskiej w kontaktach z rodzicami. Potrafi zdiagnozować problemy komunikacyjne oraz doradzić odpowiednie metody ich rozwiązania.

Uprawnienia do prowadzenia zajęć:

Mini-warsztat dla nauczycieli „Warsztat doradztwa rodzinnego dla nauczycieli"

Mini-warsztat dla rodziców „Warsztat doradztwa rodzinnego dla rodziców"

 

Działania interwencyjne w szkole

 • Konsultant potrafi rozpoznawać sygnały świadczące o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Wie po czym rozpoznać, że dziecko przyjmuje narkotyki, należy do subkultur o destruktywnym charakterze, przejawia zaburzenia odżywiania. 
 • Wie w jaki sposób przeciwdziałać zagrożeniom podejmując działania interwencyjne oraz naprawcze. Rozumie potrzebę współpracy z lokalnym zespołem interpersonalnym oraz rodzicami ucznia. 
 • Wie w jaki sposób bezkonfliktowo podejmować i podtrzymywać współpracę z rodzicem. 
 • Zna zasady pracy z kontraktem, wie jak go konstruować oraz monitorować jego efekty. 
 • Zna i potrafi zastosować akty prawne zawarte w Kodeksie: Karnym, Cywilnym, i dla Nieletnich oraz przepisach Prawa Oświatowego w przeprowadzanych działaniach interwencyjnych oraz naprawczych.

Uprawnienia do prowadzenia zajęć:

Mini-warsztat dla nauczycieli „Działania interwencyjne w szkole"

Mini-warsztat dla rodziców: „Kiedy z dzieckiem są problemy"

 

Pomoc ofierze przemocy i agresji szkolnej

 • Konsultant zapoznał się z tematyką agresji i przemocy szkolnej - jej przyczyn, celów, mechanizmów i konsekwencji. 
 • Umie rozpoznawać uczniów - ofiary przemocy szkolnej i rozumie ich sytuację psychologiczną, rozpoznaje kierunki i sposoby doraźnej pomocy takim dzieciom oraz sposoby i możliwości długofalowej pracy z nimi.
 • Konsultant zna praktyczne sposoby interwencji i udzielania pomocy uczniom - ofiarom przemocy rówieśniczej

Uprawnienia do prowadzenia zajęć:

Mini-warsztat dla nauczycieli „Pomoc ofiarom agresji i przemocy szkolnej"

Mini-warsztat dla uczniów: „Jak możemy pomóc swoim kolegom?"

 

Reagowanie na agresję

 •  Konsultant poznał kluczowe elementy systemu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole oraz możliwości szkoły w zakresie obniżania i zapobiegania agresji rówieśniczej. 
 • Umie odróżniać i właściwie nazywać zachowania agresywne. 
 • Zdobył umiejętność reagowania na agresję uczniów w stosunku do uczniów i uczniów w stosunku do nauczycieli. 
 • Potrafi przeprowadzić zajęcia warsztatowe dla uczniów dotyczące obrony siebie przed przemocą. 
 • Potrafi przeprowadzić zajęcia warsztatowe dla nauczycieli dotyczące budowania systemu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Uprawnienia do prowadzenia zajęć:

Mini-warsztat dla nauczycieli "Reagowanie na agresję"

Mini-warsztat dla uczniów "Reagowanie na agresję"Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu